Disclaimer

Fietsen in de Alpen is een product van Skisunconstruct bvba, Veldkant 2, 2550 Kontich, België, Ondernemingsnummer 0425.990.049

Skisunconstruct bvba is de beheerder van deze site.

 

Juistheid informatie

 

Skisunconstruct streeft ernaar de beschikbare informatie zo correct, betrouwbaar en actueel mogelijk aan te bieden. Skisunconstruct kan desondanks nooit aansprakelijk gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de geboden informatie, noch van directe of indirecte schade.  Bij afwijkingen tussen de informatie in een brochure, advertentie of enige andere publicatie en informatie op de website is de informatie gepubliceerd op de website leidend.

 

Skisunconstruct kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, met betrekking tot de producten en diensten, wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Skisunconstruct garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

 

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Skisunconstruct.  Skisunconstruct  kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.  Skisunconstruct behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden : info@fietsenindealpen.com

 

Beschrijving Accommodaties

 

Skisunconstruct  streeft naar correcte en actuele informatie en doet zijn uiterste best deze correct en actueel te houden.   De beschrijving van accommodaties is zo objectief mogelijk opgesteld. Zij geven een idee van de omgeving, het uitzicht, de afstanden.

De bij de accommodaties geplaatste foto’s zijn ter beschikking gesteld door plaatselijke toeristische diensten en enkele professionele en amateurfotografen.   Deze foto’s dienen uitsluitend een idee te geven van de betreffende accommodatie.

Via dit online platform biedt Skisunconstruct de mogelijkheid aan aanbieders van accommodaties om hun producten en diensten voor reservering te kunnen adverteren, en te tonen waar bezoekers van het platform dergelijke reserveringen kunnen maken.

Skisunconstruct verhuurt geen accommodaties, en is nooit betrokken in het reservatieproces, noch direct, noch indirect als tussenpersoon.

 

Hyperlinks

 

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden . Fietsen in de Alpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de geboden informatie  via deze externe links.

 

Copyright

 

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers .

Skisunconstruct  heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Skisunconstruct , sprake of vermoeden is van  inbreuk op rechten van derden.

Skisunconstruct  heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal te wijzigen,  in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst-, muziek- als beeldmateriaal (foto & video).

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Skisunconstruct of rechthoudende derden.

 

Privacybeleid

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Antwerpen  bevoegd.